Actueel 111 Historisch materiaal

Oude verkoopakte van de run- en snuifmolen Windlust

In het boek over de historie van onze molen wordt ook vermeld wie de eigenaren van de molen waren, zowel in de Delftse (van 1781 tot 1885) als in de Nootdorpse (vanaf 1885) periode.
Onlangs vond Aart Struijk, de medeauteur van het boek; in het Delftse archief een oude verkoopakte die wij nog niet kenden. Deze zogenaamde ‘waarbrief’ van 24 januari 1807 gaat over de verkoop van de run- en snuifmolen Windlust door Jacob Heijs uit Delft aan Johannes Tromp uit Rotterdam voor de somma van ‘vijf duizend vijf hondert Guldens’.
Ook deze oude verkoopakte hebben we graag aan ons (digitale) fotoarchief toegevoegd.
Hieronder vindt u een door onze secretaris gemaakte transcriptie van de waarbrief.

Wy Willem Noodt A.z(oon) en M(eeste)r Johannes
Philippus Hartz
Schepenen in Delft, Oirkonden dat op heden voor ons gekomen en
gecompareert is Jacob Heijs en verKlaarde verkogt te
hebben en voor ons in vollen eigendom op te dragen aan Johan-
nes Tromp wonende te Rotterdam, als mede aan Zijn
associatie, canterende op de firma P. en J. Tromp, een
run en Snuifmolen, genaamd Windlust, met des-
zelfs aanhorige Schuuren en molenaars woning, Staan-
de op Stads grond en veste, tegen over de hopsteeg, aan
de oostzijde der Stad Delft voorn(oem)t, strekkende voor
van de Kruin der vest langs de helling derzelven,
tot agter aan het water, en hebbende eenen door-
gang onder de vest en molen.

Voorts in aller manieren als ‘t voorsz(ijde) Verkogte jegenswoordig Beheint, Be-
timmert, en bepaalt staat, behoudens een ieders goed Regt, van Drop,
Ligt, Timmeragie, Waterloozinge, en diergelyke, volgens de Oude Brieven
en Bescheiden daar van zynde, de jongste in dato den – – – –
daar na de Koopers hun zullen moeten reguleeren; zynde dit Verkogte belast
met eene recognitie van zes guldens s jaarlijks, ten be-
hoeve dezer Stad, welke recognitie bij de gezamentlijke
Kopers tot hun lasten worden genomen zedert den
verschijningsdag in den jare 1806, voorts
vry en onbelast, niets daar op staande als den Heer zyn Regt ofte jaar-
lykse Verpondinge tot
Beloovende hij Verkooper ‘t Voorsz(ijde)
Verkogte te vryen en waren als regt is , onder verband als naar Regten;
En bekende van deeze Koope en Opdragte voldaan en betaalt te zyn
met de Somma van vijf duizend vijf hondert
Guldens.
by hem Comparant gereed ontfangen.

Alles zonder fraude. Des ten oirkonden hebben Wy Schepenen voorn(oemt)
deezen met onze handdteekening bekrachtigt op den 24 januarij 1807.

Handtekening Handtekening
Willem Noodt Az J.P. Hartz

Print Friendly, PDF & Email