PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Vrienden van de Windlust te Nootdorp (VWN), gevestigd te Nootdorp en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27172347. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens:

Wij vragen persoonsgegevens van je indien je donateur wordt van de Stichting VWN of je opgeeft als vrijwilliger bij onze stichting.
Onze stichting verzamelt en registreert van de donateurs de volgende (persoons)gegevens: voorletters en achternaam, adresgegevens, e-mailadres (indien opgegeven), maand en jaar van de start van het donateurschap, het laatste deel van het IBAN waarvan de donatie wordt ontvangen en de naam van degene op wiens naam de donatie wordt betaald en van de vrijwilligers: voorletters, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en vast en mobiel telefoonnummer.
Wij gebruiken de gegevens van de donateurs om het donateurschap vast te leggen, de welkomstbrief met informatiepakket en de Molenpraat te kunnen toesturen, anderszins contact met je op te nemen of te onderhouden en ontvangen donaties te kunnen koppelen aan de betreffende donateur.
Voor de vrijwilligers doen we dit om het vrijwilligersschap vast te leggen (onder andere voor de verzekering), contact te onderhouden over te verrichten en verrichte werkzaamheden en uitnodigingen voor de vrijwilligersbijeenkomsten te versturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

De Stichting VWN verwerkt geen gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming:

De Stichting VWN neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De Stichting VWN heeft hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen in gebruik.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

De Stichting VWN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Stichting VWN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting VWN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar windlust@windlustnootdorp.nl.

Klacht indienen:

De Stichting VWN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

DERDEN

De Stichting VWN verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op eigen initiatief worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

MELDINGEN

De Stichting VWN neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat.
De Stichting VWN informeert je als zij gegevens van je gaat verwerken of wijzigen, behoudens wanneer je de persoonsgegevens of wijziging zelf hebt doorgegeven of je al weet welke persoonsgegevens de stichting van je heeft.

Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Print Friendly, PDF & Email